elpcmaniak.cloud

Jak odnaleźć klucz produktu w Windows 11

Natknąłem się na dość dziwny problem, dotyczący braku możliwości aktywacji systemu Windows 11. Po zakupie notebooka nie dało się w żaden sposób aktywować Windows’a. Dodatkowo pojawił się komunikat, o tym że mam nielegalną kopie…

Problem tkwił w tym, że system nie umiał odczytać klucza przy próbie aktywacji, nawet gdy próbowałem zaktywować Windows’a telefonicznie.

Problem rozwiązałem uruchamiając wiersz poleceń z uprawnieniami administratora (w polu Szukaj wpisujemy CMD)

i tam wkleiłem poniższy kod:

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

Możemy też wypróbować znalezienie klucza z pomocą Powershell. Uruchamiamy konsolę Powershell również z uprawnieniami administratora, i tam wklejamy ten kod:

powershell "(Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey"

Kolejną metodą, chyba najbardziej wiarygodną jest użycie skryptu poniżej. Należy go wkleić do notatnika i zapisać jako np. Klucz.vbs

Option Explicit
Dim objshell,path,DigitalID, Result
Set objshell = CreateObject("WScript.Shell")
'Set registry key path
Path = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"
'Registry key value
DigitalID = objshell.RegRead(Path & "DigitalProductId")
Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData
'Get ProductName, ProductID, ProductKey
ProductName = "Product Name: " & objshell.RegRead(Path & "ProductName")
ProductID = "Product ID: " & objshell.RegRead(Path & "ProductID")
ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID)
ProductData = ProductName & vbNewLine & ProductID & vbNewLine & ProductKey
'Show messbox if save to a file
If vbYes = MsgBox(ProductData & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "BackUp Windows Key Information") then
Save ProductData
End If
'Convert binary to chars
Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert
'Check if OS is Windows 8
isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1
Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
i = 24
Maps = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Current= 0
j = 14
Do
Current = Current* 256
Current = Key(j + KeyOffset) + Current
Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24)
Current=Current Mod 24
j = j -1
Loop While j >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput
Last = Current
Loop While i >= 0

If (isWin8 = 1) Then
keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)
insert = "N"
KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput
End If
ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 6, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 11, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 16, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 21, 5)
End Function
'Save data to a file
Function Save(Data)
Dim fso, fName, txt,objshell,UserName
Set objshell = CreateObject("wscript.shell")
'Get current user name
UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings("%UserName%")
'Create a text file on desktop
fName = "C:\Users\" & UserName & "\Desktop\WindowsKeyInfo.txt"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set txt = fso.CreateTextFile(fName)
txt.Writeline Data
txt.Close
End Function

Jeżeli klucz zostanie odnaleziony, wracamy do wiersza poleceń i wpisujemy komendę slui 3, naciskamy enter, i znaleziony wcześniej kod wpisujemy w polu Klucz produktu.

Cała operacja powinna aktywować poprawnie system Windows.

Kategorie